NORMES EN LES INSCRIPCIONS A LES EXCURSIONS

1. En les excursions del CEC només podran participar els socis, tal com la legalitat vigent exigeix.

2. El termini d’inscripció finalitzarà el dimecres abans del cap de setmana de l’excursió a les 21.00 hores. Les inscripcions posteriors quedaran anotades per si queden places o en espera de possibles anulacions.

3. Existeixen dues modalitats de participació a les excursions de més d’una jornada:   

a.    Utilitzant el transport (autobús), l’allotjament i la manutenció contractats a l’efecte.     
b.    Utilitzant sols el transport (autobús); en aquest cas s’intentarà cercar llocs on els participants pugen dormir amb els seus propis mitjans (tenda, sac de dormir, estoreta...).

4. Per a reservar plaça a l’autobús i, en el seu cas, l’allotjament i la manutenció, caldrà abonar el preu íntegre de l’excursió al moment de la inscripció.

5. A les excursions infantils hi ha quotes i períodes d’inscripció especials que caldrà consultar al moment de fer les inscripcions.

6. En cas d’haver d’anular una inscripció a petició de l’interessat, només es tornarà la quantitat íntegra abonada si l’avís d’anulació es fa fins el divendres de la setmana anterior a la data de l’excursió.

Si l’avís d’anulació es fa com a molt tard el dimecres abans de l’excursió, es reintegrarà el 50% de la quantitat abonada. Si l’avís es fa el divendres abans de l’excursió no es tornarà cap import.

7. La Junta, una vegada oït l’organitzador o responsable de l’excursió, podrà variar-la, ajornar-la o anul·lar-la, avisant amb la suficient antelació als participants. En aquest cas es tornarà íntegrament la quantitat abonada.

8. La no presentació d’un participant al moment de l’eixida de l’excursió comportarà automàticament la pèrdua de la totalitat de la quantitat abonada com a inscripció.

9. Es obligació dels socis participants col·laborar amb el organitzador pel bon desenvolupament de l’activitat.

10. Les excursions es programen per tal de fer-les en grup i no per anar per lliure, ja que això dificulta la tasca del responsable, pot ser perillós en algunes circumstàncies i causar molèsties al conjunt.

11. La Junta Directiva resoldrà, prèvia consulta amb els organitzadors implicats, tots els aclariments i reclamacions que aquesta normativa genere.

12. Cal assabentar-se de les característiques de cada excursió, abans d’inscriure-s’hi, per comprovar si es corresponen amb les possibilitats físiques de cadascú, i també per portar l’equipament adient a les condicions del recorregut. En tot cas, la participació es fa assumint cada participant els riscos personals corresponents.

13. L’excursionista és responsable dels danys i perjudicis personals i materials que puga causar a tercers i al medi ambient, així com de les lesions que puga causar-se a si mateix.

14. La inscripció a les excursions organitzades pel Centre Excursionista de Castelló suposà el coneixement i l’acceptació d’aquesta normativa.